Бердянська сільська рада

Мангушського району, Донецької області

Телефон: 068 485 2967

Бюджет сільської ради

РІШЕННЯ

від 24.12.2019 р.№VІІ/68-1104

Про бюджет Бердянської

сільської ради на 2020 рік

                 Керуючись п.23 ст.26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.77 Бюджетного Кодексу України, Законом України Про Державний бюджет України на 2020 рік, рішенням районної ради №VІІ/45-815 від 13.12.2019 р.  «Про районний бюджет на 2020 рік»,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити бюджет Бердянської сільської ради на 2019 рік.

2.Встановити загальний обсяг доходів  бюджету сільської ради на  2018 рік  в сумі – 9449623 грн. (Дев’ять  мільйонів чотириста сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять три грн. 00 коп.)

           2.1.В т.ч. обсяг доходів  загального фонду бюджету  зазначити в сумі –  9341300 грн.( Дев’ять  мільйонів триста сорок одна тисяча триста грн. 00 коп.), в тому числі субвенція з районного бюджету на утримання установ освіти в сумі 2713000 грн., установ культури 728300 грн.

          2.2. Обсяг доходів  спеціального фонду зазначити  в сумі – 108323 грн. (Сто вісім тисяч триста двадцять три грн. 00 коп.)     згідно з  додатком №1

 3. Встановити  загальний обсяг видатків сільської ради на 2019 рік в сумі – 9449623 грн. (Дев’ять  мільйонів чотириста сорок дев’ять тисяч шістсот двадцять три грн. 00 коп.)

 3.1. В тому числі видатки  загального фонду в сумі – 9341300 грн.( Дев’ять  мільйонів триста сорок одна тисяча триста грн. 00 коп.)

           3.2. Видатки  спеціального фонду зазначити  в сумі – 108323 грн. (Сто вісім тисяч триста двадцять три грн. 00 коп.)      згідно з  додатком №3

 1. Встановити розмір оборотного залишку коштів бюджету сільської ради у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду бюджету що дорівнює  3 000,00 грн.
 2.  До доходів загального фонду бюджету Бердянської сільської ради зараховуються податки і збори, перелік яких зазначений ст.69 Бюджетного Кодексу України:
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
13020200Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого значення
14021900Пальне
14031900Пальне
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
18010500Земельний податок з юридичних осіб
18010600Орендна плата з юридичних осіб
18010700Земельний податок з фізичних осіб
18010900Орендна плата з фізичних осіб
18050300Єдиний податок з юридичних осіб
18050400Єдиний податок з фізичних осіб
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
21081100Адміністративні штрафи та інші санкції
21081500Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
22090200Державне мито, не віднесене до інших категорій
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету
 1. 6. До доходів спеціального фонду Бердянської сільської ради зараховуються: надходження бюджетних установ, перелік яких зазначений ст.691   Бюджетного кодексу України:
19010100Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
25010100Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
25010300Плата за оренду майна бюджетних установ
25020100Благодійні внески, гранти та дарунки
25020200Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів
33010100Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 Доходи спеціального фонду Бердянської сільської ради витрачаються на заходи згідно з законодавством.

 1. Зазначити перелік захищених статей видатків Бердянської сільської ради на 2020 рік:

                   Оплата праці робітників бюджетних установ(2111)

                   Нарахування на заробітну плату(2120)

                   Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів(2220)

                   Забезпечення продуктами харчування (2230)

                   Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)

                   Соціальне забезпечення  (2730)

          8.Встановити, що:

          8.1. Фінансування видатків сільської ради здійснювати  із застосуванням режима економії відповідно до розпису доходів та видатків місцевого бюджету на  2020 рік в межах фактичного надходження доходів з першочерговим спрямуванням коштів на заробітну плату, придбання медикаментів, оплату енергоносіїв та інших видатків, що забезпечують діяльність установ і проведення необхідних заходів.

           8.2. Розпорядники коштів сільської ради мають право брати зобов’язання на здійснення видатків тільки в межах бюджетних призначень встановлених ним на 2020 рік, приймаючи до уваги необхідність здійснення бюджетних зобов’язань минулих років, які взяті на облік органами державної казначейської служби України.

В разі наявності простроченої заборгованості по заробітній платі, за спожиті комунальні послуги, розпорядники коштів сільського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не беруть бюджетних зобов’язань та не провадять платежі по іншим заходам, які пов’язані з функціонуванням установи (окрім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості.

            8.3. Нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ  здійснюється виходячи з фактично зайнятої штатної чисельності

            8.4.  Передбачити розпорядниками бюджетних коштів сільського бюджету в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами сільської ради не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

 1.  Встановити ліміти споживання  енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядником бюджетних коштів  на 2020 рік у додатку №4.
 2.  Бюджетні зобов’язання по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету, по яких у 2019 році не проведені видатки за наявності коштів на рахунках розпорядників та отримувачів коштів, вважаються кредиторською заборгованістю на початок наступного бюджетного періоду та підлягають виконанню у 2020 році.
 3. Додатки до цього рішення – це невід’ємна його частина
 4.   Бердянському сільському голові з метою забезпечення стабільного фінансування видатків бюджету сільської ради надати право на  укладання угоди з Управлінням Державної казначейської служби України в Мангушському районі на отримання

            -безвідсоткових короткотермінових  позичок за рахунок єдиного казначейського рахунку щодо покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської ради, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв

            -безвідсоткових середньострокових позичок в обсягах щомісячного невиконання розрахункових прогнозних надходжень у районний бюджет, які зазначені Міністерством фінансів України на 2020 рік, які враховуються при визначенні   обсягів міжбюджетних трансфертів

 1.  Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності   цього рішення відповідно до частини 8 ст.20 Бюджетного Кодексу України
 2.  Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року та діє до 31.12.2020 року
 3. Забезпечити доступність інформації про бюджет  Бердянської сільської ради на 2020 рік відповідно до бюджетного законодавства (ст.28 Бюджетного Кодексу України), здійснювати публічне представлення  та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визнгачені цим рішенням, оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний трок з дня затвердження таких документів.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову і головного бухгалтера за узгодженням.

Сільський голова                                Білозерцев І.І.

 

 

Архіви

1200px Дія

ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Igov
Banerbpd 170x100