Бердянська сільська рада

Мангушського району, Донецької області

Телефон: 068 485 2967

Регламент сільської ради

Регламент Бердянської сільської ради Мангушського району Донецької області

Затверджено: рішення сесії сільської ради

від 17.11.2015  № VII/2-11

зі змінами  рішення сесі

ї від  11.03. 2016 р. № VІІ/10 – 135

РЕГЛАМЕНТ

        Бердянської сільської ради            

 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ        

Стаття 1.    Правова основа діяльності сільської ради

Згідно з Конституцією України , Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами Бердянська сільська рада ( далі – сільська рада) є органом місцевого самоврядування , яка представляє загальні інтереси територіальних громад сіл з правом юридичної особи, наданої власними повноваженнями, а також повноваженнями, переданими їй районними радами, в межах яких вона діє самостійно.

Сільська рада володіє відокремленим майном, має свої рахунки в банківських закладах, самостійно веде бухгалтерський облік по роботі ради та її органів, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді.

Сільська рада має кутовий штамп, печатку.

Сільська рада приймає нормативні та інші акти в формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території ради органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

Стаття 2. Принципи діяльності сільської ради

Діяльність сільської ради здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Сільська рада та створені нею органи  і посадові особи систематично, але не менш як двох разів на рік інформують населення про виконання програми соціально-економічного, культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність як безпосередньо, так і через печатка.

Стаття 3. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

 • рухоме і нерухоме майно;
 • доходи місцевих бюджетів;
 • позабюджетні (цільові) засоби, у т. ч. валютні;
 • земля;
 • природні ресурси;
 • об’єкти загальної власності території громад, що знаходяться в управлінні сільської ради.

Стаття 4. Порядок затвердження Регламенту, внесення змін та доповнень

      Регламент сільської ради  затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни та доповнення до Регламенту приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, а також у разі прийняття нових законодавчих актів України, що стосуються Регламенту.

Стаття 5 . Контроль за дотриманням Регламенту

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на сільського голову, секретаря сільської ради та постійну комісію по законності та правопорядку.

              РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 6. Планування роботи сільської ради

Діяльність сільської ради здійснюється згідно з планами робіт, які затверджуються сільською радою на кожен квартал.

План робіт визначає головні напрямки діяльності сільської ради та її органів, а також організаційні форми рішень поставлених задач, містить перелік основних організаційних заходів та виконавців.

Проект плану робіт розробляється постійними комісіями та виконавчим апаратом сільської ради з урахуванням пропозицій депутатів сільської ради.

План робіт на наступний квартал затверджується на пленарному засіданні сільської ради у кінці поточного кварталу.

Контроль за виконанням плану робіт покладається на секретаря сільської ради, виконання покладається на постійні комісії та виконавчий апарат сільської ради. Хід виконання плану робіт обговорюється на засіданнях постійних комісій.

Стаття 7.  Планування роботи постійних комісій сільської ради

      Плани робіт постійних комісій сільської ради складаються на кожен квартал з урахуванням пропозицій депутатів – членів постійних комісій та затверджуються на засіданні комісій.

Питання включаються в плани робіт комісій після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з зазначенням строку підготовки питання та відповідальності за його підготовку.

Зміни в плани робіт постійних комісій можуть вноситися на засіданнях комісій за пропозицією депутатів.

Контроль за формуванням та виконанням планів робіт постійних комісій покладається на голів постійних комісій, виконання покладається на депутатів – членів постійних комісій та виконавчий апарат сільської ради.

Стаття 8.Планування роботи виконавчого комітету

Діяльність виконавчого комітету здійснюється згідно з планами робіт, які затверджуються сільською радою на кожен квартал, місяць , на рік.

План робіт визначає головні напрямки діяльності виконавчого комітету сільської ради , а також організаційні форми рішень поставлених задач, містить перелік основних організаційних заходів та виконавців.

Проект плану робіт розробляється  виконавчим апаратом сільської ради з урахуванням пропозицій депутатів сільської ради.

Плани робіт на наступний квартал та місяць затверджуються на  засіданні виконавчого комітету сільської ради у кінці поточного кварталу та місяця..

Контроль за виконанням плану робіт покладається на секретаря  виконкому сільської ради, виконання покладається на виконавчий апарат сільської ради. Хід виконання плану робіт обговорюється на засіданнях виконкому.

Стаття 9. Підготовка питань, що виносяться на розгляд сесії

      Пропозиції з питань на розгляд сільської ради вносяться головою ради (сільським головою), постійними комісіями, депутатами, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення в порядок денний сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією з наданням відповідного висновку.

Проекти рішень сільської ради з додатком усіх необхідних документів підлягають обов’язковому узгодженню з посадовими особами, що беруть участь в підготовці, виконанні та здійсненні контролю за даними рішеннями, головами постійних комісій за напрямками, секретарем сільської ради. В лист узгодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, інтереси яких зачіпаються відповідного рішення.

Проекти рішень, що виносяться на розгляд ради сільським головою,  підлягають узгодженню з керівниками служб, організацій, установ.

У разі неузгодження з проектом рішень, наявності зауважень, доповнень вони викладаються на окремому листі.

Не припускається внесення на сесію ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийнятого рішення по аналогічному питанню.

Встановлений порядок узгодження поширюється й на підготовку проектів розпоряджень сільського голови.

Пропозиції в порядок денний, що вносяться зборами громадян, повинні відображати загальні інтереси територіальних громад та відноситься до компетенції сільського голови.

До проекту рішень (розпоряджень) з листом узгодження додаються лист узгодження, документи, що обґрунтовують рішення, у тому числі пояснювальна записка, дані про доповідача та співдоповідача з зазначенням часу, необхідного на доклад, спів доклад, лист розсилки (перелік підприємств, організацій, яким потрібно направити дане рішення).

Пропозиції до проекту порядку денного чергової сесії сільської ради не пізніш як за 15 днів у порядку, встановленому даним Регламентом, проектів рішень, вносяться через секретаря сільської ради.

Сільський голова розглядає подані пропозиції, за необхідністю, за участю відповідної постійної комісії, та приймає рішення про прийняття пропозицій або його відхилення з зазначенням мотиву.

        РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ  СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 10. Сесійна форма роботи сільської ради

      Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються із пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

Стаття 11. Скликання першої сесії новообраної сільської ради

Першу сесію новообраної сільської ради скликає і веде  голова сільської виборчої комісії з виборів депутатів сільської ради не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі.

Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, що передбачається внести на розгляд, діючий сільський голова попереднього скликання організує формування підготовчої депутатської групи. В склад групи включається по одному депутату – представнику від кожного виборчого округу. Порядок організації роботи визначається депутатською групою самостійно.

Першу сесію відкриває і веде до обрання сільського голови голова сільської виборчої комісії.

На розгляд першої сесії виносяться питання:

 1. Про результати голосування та про підсумки виборів депутатів сільської ради
 2. Про результати голосування та підсумків виборів сільського голови

Після інформування про результати голосування по виборах сільського голови за його пропозицією в порядок денний сесії можуть бути включені додаткові слідуючи питання :

 1. Про обрання секретаря сільської ради
 2. Про утворення та обрання постійних комісій сільської ради
 3. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради та витрат на його утримання
 4. Про затвердження Регламенту роботи сільської ради

Стаття 12. Порядок скликання чергових та позачергових сесій сільської ради

      Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою згідно з чинним законодавством в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Розпорядження сільського голови про скликання чергової сесії  доводиться до відома депутатів у строк не пізніше як за 10 днів до сесії, а в виняткових випадках – не пізніше ніж за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

В порядку денному зазначаються доповідачі та співдоповідачі по кожному окремому проекту рішення.

Черговою є сесія сільської ради, що розглядає питання, передбачені планом ради. Позачергова сесія розглядає питання, що не передбачені відповідним планом робіт або скликається для розгляду невідкладних питань.

Проекти рішень, інші документи та матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за 3 дні до відкриття сесії, а в виняткових випадках – в день проведення сесії.

Стаття 13. Випадки скликання сесії секретарем сільської ради

      У разі немотивованої відмови або неможливості з боку голови сільської ради скликати сесію – сесія скликається секретарем сільської ради:

– відповідно  до дорученням сільського голови;

– якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п.7 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ;

– якщо сесія не скликається сільським головою  у строки, передбачені законом

Стаття 14. Право вимагання скликання сесії

Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

У разі, якщо сільський голова  та секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у ч.1 цієї статті, сесія може бути скликана  однією третиною депутатів або постійною комісією ради.

Стаття 15. Порядок внесення пропозицій щодо скликання позачергової сесії

Пропозиції щодо скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі сільському голові з зазначенням питань, що вносяться на розгляд сесії та стислим обґрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 16. Оформлення рішень про скликання сесій

      Рішення про скликання сесії сільським головою оформлюється у вигляді розпорядження. У разі скликання сесії у порядку, передбаченому частиною другою ст.10 дійсного Регламенту, група депутатів за підписами не менш однієї третини складу або постійної комісії згідно з встановленим порядком.

Рішення про скликання сесії за вимогою депутатів доводиться до відома депутатів у порядку та строки, передбачені ст.11 Регламенту.

Стаття 17. Внесення питань в порядок денний сесії

      В виконкомі попередньо готуються узгоджені пропозиції та приймаються проекти рішень з питань, які пропонується внести на розгляд пленарного засідання сільської ради.

Засідання проводиться не пізніше ніж за 3 дні до сесії, а в виняткових випадках – не пізніше ніж за день до пленарного засідання ради.

                    РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 18. Правочинність сесії сільської ради

      Сесія сільської ради правочинна якщо в її пленарному засідання приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 19. Обов’язковість участі депутата на сесії ради

      Депутат сільської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради.

У разі неможливості прибути на сесію ради він повинен повідомити про це письмово або усно секретаря сільської ради.

На час роботи сесії сільської ради , засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших передбачених законом випадків, депутат ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

Стаття 20. Право участі в сесіях ради

В засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати районної ради, сільський голова. На сесію ради можуть бути запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, печатки, громадяни. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Запрошені особи не повинні втручатись в роботу сесії та зобов’язані дотримуватись встановленого порядку.  У разі допущення порушень порядку, невиконання вказівок головуючого, окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути виведені із залу засідань.

Стаття 21. Реєстрація депутатів

Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за  15 хвилин до відкриття засідання сільської ради перед кожним засіданням та перед голосуванням.

Стаття 22.Порядок роботи сесії

        Пленарні засідання сільської ради починаються о 15 годині та закінчуються о 18 годині, якщо сільською радою не буде прийнято рішення. Перерва робиться через кожні півтори години роботи на 15 хвилин.

Час роботи сесій, час для докладів, содокладів, виступів, довідок, запитів визначається сільською радою з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного та поглибленого обговорення.

В кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 10 хвилин для виступів депутатів сільської ради з короткими заявами та повідомленнями (різне). Дискусії по цим заявам та повідомленням не відкриваються та рішення не приймаються.

Стаття 23. Відкриття сесії

Сесію відкриває та веде сільський голова, а у випадках, передбачених частиною другою ст. 10 Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликана сесія, один із депутатів цієї групи, а проводить за рішенням ради – один із депутатів ради.

Для ведення протоколу сесії ради вибирається секретар сесії.

Стаття 24. Порядок денний

      Порядок денний, запропонований сільським головою, а також порядок роботи сесії затверджується радою.

Питання, затверджені радою порядком денним можуть розглядатися в іншій послідовності, відкладатися або виключатися із порядку денного сесії. Впродовж сесії в порядок денний можуть вноситися і додаткові питання.

Стаття 25. Процедурні питання

      Питання про тривалість сесії, порядку та послідовності виступів, доповідей, співдоповідей, реплік, виступів депутатів, припинення та оновлення дискусій є процедурними та вирішуються радою більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.

Стаття 26. Повноваження головуючого на сесії

      Головуючий на засіданні сільської ради :

 • забезпечує виконання Регламенту всіма присутніми на сесії (проводить засідання сільський голова, слідкує за дотриманням кворуму сесії та прийнятого депутатами порядку роботи);
 • організовує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам та депутатам, що виступають на сесії, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;
 • за погодженням з радою надає слово запрошеним на сесію;
 • проголошує письмові запити, особові заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів та довідок, а також зауважень по проведенню сесії в порядку, передбаченому дійсним Регламентом;
 • проводить голосування депутатів з питань, що потребують прийняття рішення сільської ради та оголошує його результати;
 • приймає міри по дотриманню порядку на засіданні ради, при грубому порушенні його право за погодженням з радою запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;
 • надає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії сільської ради, постійним комісіям та депутатам , а також секретарю сільської ради.

 Стаття 27.  Права депутата сільської ради на сесії

      Депутат сільської ради має право ухвального голосу з усіх питань , які розглядаються на сесіях ради, має право обирати та бути обраним в органи сільської ради

Депутат має право пропонувати питання для розгляду сільською радою на сесії, вносити пропозиції щодо порядку розгляду обговорених питань про персональний склад створюваних сільською радою органів та кандидатур осіб, обраних або затверджених сільською радою, звертатися з запитами, брати участь в диспутах, задавати питання, вносити проекти рішень та виправлення до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та за мотивами голосування давати довідки у   порядку, визначеному дійсним Регламентом.

Прохання про надання слова для виступу в дискусіях з питань, що розглядаються сільською радою, передаються секретарю сесії, обраному радою. Секретар реєструє їх подання за часом та в суровій послідовності передає головуючому на засіданні.

Стаття 28. Право виступу

Сільський голова, секретар сільської ради, голови постійних комісій, депутати сільської ради мають право взяти слово для виступу у будь-який час, але не більше ніж на 5 хвилин. Продовження часу виступу дозволяється тільки за згодою більшості присутніх депутатів.

Стаття 29. Припинення дискусій

      Дискусії з питань, що розглядаються, припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дискусій голова сесії інформує депутатів про число записаних для виступів та тих, хто виступав. Після припинення дискусій доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути залучені до стенографічного звіту сесії (за бажанням депутатів)

Стаття 30. Пропозиції та зауваження депутатів

Висловлені депутатами на сесії ради пропозиції та зауваження, які передаються  головуючому в письмовій формі, розглядаються радою чи за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним та підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою.

Стаття 31.  Листи громадян

      Листи громадян, що надійшли на адресу сільської ради, реєструються секретарем сесії та спрямовуються головою сесії на розгляд органам ради та посадовим особам у порядку, передбаченому чинним законодавством.

РОЗДІЛ V. ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Стаття 32. Редакційна комісія

Для розробки остаточного тексту рішень сільської ради обирається редакційна комісія, що подає відпрацьовані проекти рішень сільської ради з урахуванням усіх надісланих доповнень.

Доопрацювання окремих документів сесії може доручатися секретаріату сесії.

Стаття33. Порядок голосування за проектами рішень

Після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування.

У разі відсутності пропозицій, доповнень та уточнень до проекту рішення голосування по ньому проводиться в цілому.

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень до проекту рішень проводиться після прийняття сільською радою внесеного тексту проекту рішення, знімається з порядку денного.

За рішенням сільської ради текст проекту рішення на засіданні сільської ради може не оголошуватися, якщо проект роздано депутатам.

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або спочатку по пунктам, по розділам, а потім в цілому.

Стаття 34.  Форми голосування

Рішення сільської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням

Стаття 35. Відкрите голосування

У разі відкритого голосування обирається рахункова комісія із числа депутатів.

Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії указує кількість пропозицій, що виносяться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийнято рішення.

На голосування ставляться усі надіслані пропозиції та поправлення в порядку надходження.

Під час голосування по одному питанню кожен депутат сільської ради має один голос та надає його або за пропозицію, або проти неї, або утримується під час голосування.

Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: рішення прийнято або відхилено.

Результати відкритого голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації

Стаття 36. Таємне голосування

Таємне голосування обов’язково проводиться під час обрання секретаря сільської ради та у випадках дострокового припинення повноважень, звільнення з посади. Обов’язково таємне голосування застосовується у випадках прийняття рішення по зверненню в суд щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження сільської ради та її органів; щодо вираження недовіри.

Таємне голосування може бути проведено за допомогою бюлетеней для таємного голосування.

Стаття 37. Проведення таємного голосування

Для проведення таємного голосування з використанням бюлетеней та визначенні результатів виборів із числа депутатів обирається рахункова комісія в кількості 3 чоловік.

У склад рахункової комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті у склад виборних органів або на пост посадових осіб, а також депутати, інтереси яких зачіпаються під час вирішення даного питання.

Рахункова комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення рахункової комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 38. Бюлетені для таємного голосування

Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем рахункової комісії за встановленою радою формою та затверджується радою, а також в визначеній кількості. Бюлетені містять необхідну інформацію для голосування. В бюлетені для голосування по проекту рішення по кандидатурам повинні стояти слова «за», «проти», «утримався». Усі бюлетені для таємного голосування підписуються головою, двома членами рахункової комісії та завіряються печаткою ради. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам, членам рахункової комісії під розпис згідно посвідчення (тимчасового посвідчення), паспорту або іншого документу, що посвідчує особу (у випадках, коли посвідчення депутата до першої сесії не видано).

Не видані бюлетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню в установленому законом порядку: на бюлетені проставляється слово «ПОГАШЕН».

Час, місце та порядок таємного голосування встановлюється рахунковою комісією згідно з чинним Регламентом та оголошується депутатам ради головою рахункової комісії.

Видача бюлетенів починається по мірі їх виготовлення, але не пізніше ніж за 10 хвилин до оголошення часу голосування.

Кожному депутату сільської ради видається один бюлетень з виборів органу, що обирається, або посадової особи, за рішенням питання, що розглядається.

Стаття 39.  Проведення таємного голосування

Перед початком голосування урна для таємного голосування перевіряється, опечатується членами рахункової комісії та розміщується таким чином, щоб вона знаходилась у полі зору членів рахункової комісії.

Заповнення бюлетенів здійснюється у кабінах для таємного голосування. Депутат має право проголосувати тільки за одного кандидата, за один варіант рішення.

Стаття 40. Підрахунок голосів та прийняття рішення

Урна розкривається в присутності усіх членів рахункової комісії. При підрахунку голосів можуть бути присутні кандидати на посаду секретаря ради або зацікавлені особи.

Бюлетені не встановленого зразку, бюлетені без підпису голови та членів комісії або без печатки, а також бюлетені, в яких залишено більше однієї кандидатури вважаються недійсними, а при голосуванні за рішенням – бюлетені, де залишені два або більше варіантів відповіді. Прізвища, підписані в бюлетені, під час підрахунку голосів не враховуються.

Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом рахункової комісії за підписом голови та усіх членів комісії.

Особова думка членів комісії заноситься у протокол.

Рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за нього віддали більшість голосів депутатів від загального складу, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймається іншою кількістю голосів.           Голова рахункової комісії доповідає про результати голосування сесії сільської ради. За доповіддю рахункової комісії сільська рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 41. Виключена згідно рішення сесії від 11.03. 2016 р.   № VІІ/10 – 135 “Про внесення змін та доповнень до регламенту сільської ради

Стаття 42.  Обов’язковість голосувати особисто

Депутат сільської ради повинен особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не має право подати свій голос пізніше.

Стаття 43. Повторне голосування

При виявленні помилок в порядку, в техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів приймаються рішення повторного голосування.

Стаття 44. Прийняті рішення

Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.

Рішення сільської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів складу ради, окрім особових випадків, передбачених законодавством України.

Рішення сільської ради підписується сільським головою, секретарем сільської ради, депутатом, що виконує функції головуючого (у випадках, передбачених законодавством) .

Рішення «Про результати голосування та підсумкам виборів депутатів сільської ради та «Про результати голосування та підсумкам виборів сільського голови» підписується головою сільської виборчої комісії. Наступні рішення, прийняті на першій сесії сільської ради підписуються новообраним сільським головою.

Стаття 45. Набрання чинності рішень сільської ради

Рішення сільської ради нормативно-правового характеру  набирають чинності з моменту їх обнародування, усі інші рішення – з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший строк введення в дію цих рішень.

Стаття 46.  Опублікування рішень

Рішення ради по основним питанням або в викладені нормативно-правового характеру доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

Рішення ради спрямовується відповідним підприємствам (об,єднанням), організаціям, установам, посадовим особам та доводиться до відома громадян не пізніше ніж у 10-денний строк після його прийняття.

Стаття 47. Обов’язковість рішень сільської ради

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання усіма розташованими на території ради об’єднаннями громадян, підприємствами, посадовими особами, а також громадянами, які постійно мешкають або тимчасово проживають на території ради.

      РОЗДІЛ VІ. ПРОТОКОЛИ СЕСІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ          

Стаття 48.  Протокол сесії

На кожній сесії сільської ради ведеться протокол пленарного засідання .

Стаття 49.  Зміст протоколу сесії

У протоколі сесії сільської ради вказуються наступні дані:

 • найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;
 • число депутатів, обраних у сільську раду, число присутніх та відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії, прізвище та номер виборчого округу доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вносяться питання на розгляд ради;
 • прізвище, ініціали, номера виборчих округів депутатів, що вступали в дискусії ( для осіб, які не є депутатами сільської ради – посади), а також депутатів, що внесли запит або задавали (письмово або усно) питання доповідачу;
 • перелік усіх прийнятих рішень з зазначенням числа голосів, що подаються за рішення та утриманих.

Протокол сесії сільської ради підписується сільським головою, а у випадках, передбачених законом, секретарем ради або депутатом, який вів сесію.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті сільською радою зі всіма узгодженнями та матеріалами, письмові запити депутатів, які розглядаються на  сесії, письмові пропозиції та зауваження депутатів, передані головуючому на сесію, тексти виступів тих, хто записався, але не отримав слово для виступу у зв’язку з припиненням дискусій, список відсутніх на сесії депутатів з зазначенням причин, список запрошених на сесію.

Результати відкритого поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради

Стаття 50.  Реєстрація рішень сесій

Рішення сільської ради реєструються з зазначенням номеру сесії скликання та з присвоєнням їм порядкового номеру ( наприклад, 4/17 – 233 від  «___»_________200_ р., де 4 – номер скликання, 17- номер сесії, 233 – номер рішення).

Стаття 51. Зберігання протоколів сесії

Протоколи сесії, їх оригінали впродовж встановленого строку зберігаються в державному архівному закладі на постійному зберіганні.

РОЗДІЛ VІІ. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, СЕКРЕТАР                                                         ВИКОНКОМУ

Стаття 52. Сільський голова

Права та повноваження сільського голови передбачені ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сільський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської ради, головує на її засіданні.

Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність, в тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На сільського голову поширюються повноваження та гарантія депутатів ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

У своїй роботі голова підпорядковується раді.

Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення «Про визнання повноважень сільського голови» і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі та звітує перед радою про роботу виконавчого комітету на вимогу не менше половини депутатів.

Стаття 53. Секретар сільської ради

Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови з числа депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Секретар ради за рішенням ради може здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

У разі відсутності сільського голови або неможливості виконувати їм свої обов’язки з інших причин здійснює повноваження сільського голови секретар ради.

Стаття 54. Порядок обрання секретаря ради

Секретар ради обирається шляхом таємного голосування з числа депутатів на строк її повноважень.

Усі кандидатури, що висуваються на посаду секретаря ради, вносяться в список в порядку їх висування.

Обраним вважається депутат, що набрав більше половини голосів від загального складу ради.

Вибори секретаря ради проводяться таємним голосуванням по кандидатурам, які пропонуються сільським головою у порядку, визначеному процедурою в ст. 36-40 Регламенту.

Стаття 55. Секретар виконавчого комітету

Секретар виконавчого комітету призначається сільським головою.

Секретар виконкому не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової та творчої роботи в поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

РОЗДІЛ VІІІ. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 56. Порядок обрання та повноваження постійних комісій

Постійні комісії є органами ради, відповідальні перед нею та підзвітні. Постійні комісії обираються сільською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Депутат сільської ради повинен входити в склад однієї із  постійних комісій.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови комісії та секретар комісії обираються на засіданні комісії.

В склад постійних комісій не можуть бути обрані голова (сільський голова) та секретар ради.

Впродовж строку своїх повноважень сільська рада може утворювати постійні комісії, усувати та реорганізовувати комісії, вносити зміни в склад комісії.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження і права визначаються Конституцією України, чинним законодавством та Положенням про постійні комісії.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Постійні комісії за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, а також їх посадові особи. За результатами перевірки подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ та організацій, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради.

Стаття 57. Обов’язок розгляду рекомендацій та висновків постійних комісій

Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов,язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

          РОЗДІЛ ІХ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 58. Тимчасові контрольні комісії сільської ради

Сільська рада має право обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю за конкретними питаннями місцевого самоврядування, визначеними радою, з наданням звітів та пропозицій на сесію.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

В рішенні про створення тимчасової комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад та її голова.

Тимчасові контрольні комісії мають право залучати для участі в своїй роботі.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються радою з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ Х. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 59. Порядок створення депутатських груп сільської ради

Депутати сільської ради добровільно можуть об’єднуватися в депутатські групи за умовою, що в кожній з них повинно бути не менше однієї третини депутатів від загальної кількості обраних депутатів. Ні один з депутатів не може входити більше ніж в одну групу.

Порядок реєстрації груп – повідомний. В заяві на ім’я сільського голови зазначається список депутатів групи, її найменування, прізвища осіб, яким доручено представляти групу в раді. Сільський голова інформує на сесії депутатів про створення групи і з цього моменту група набирає права, встановлені цим Регламентом.

Групи депутатів можуть утворюватися як на партійній, так і на іншій засаді.

Депутатські групи не можуть утворюватися для захисту приватних комерційних, місцевих, професійних або регіональних інтересів. Порядок роботи депутатських груп, умови вступу депутатів в депутатську групу, виходу або виключення з неї визначається самою депутатською групою.

Стаття 60. Право виступу депутатської групи

Депутатські групи мають право виступу на сесії сільської ради з будь-якого обговорюваного питання. Доповідач від групи визначається самою групою, про що заявляється секретарю сесії. Доповідачі від групи мають переважне право виступу після виступу представників постійних комісій сільської ради.

Стаття 61. Розповсюдження матеріалів депутатської групи

За поданням депутатської групи її матеріали розмножуються та розповсюджуються секретарем сесії серед депутатів сільської ради.

РОЗДІЛ ХІ. РОЗГЛЯД НАКАЗІВ ВИБОРЦІВ

Стаття 62. Узагальнення наказів виборців

Накази, що надходять від виборців, узагальнюються секретарем сільської ради.

Узагальнені накази виборців спрямовуються сільському голові з  метою вивчення та внесення конкретних пропозицій по їх виконанню як з технічного, так і з організаційного боку та фінансової сторони, з відповідним обґрунтуванням.

Накази виборців розглядаються виконкомом у строки, що не перевищують одного місяця з спрямуванням відповідних пропозицій щодо можливості та порядку їх реалізації сільській раді.

Стаття 63. Організація виконання наказів виборців

Сільська рада при отриманні пропозицій від виконкому та вивченні наказів постійними комісіями розглядає, затверджує план заходів по виконанню наказів виборців.

Зміни та доповнення в план заходів по виконанню наказів виборців вносяться сільською радою за пропозицією постійних комісій, депутатів сільської ради.

Рішення про реалізацію наказів виборців враховуються в програмах економічного та соціального розвитку ради при підтвердженні бюджету.

Виконані накази виборців знімаються з контролю сільською радою.

Сільська рада та її органи інформують населення про хід виконання наказів виборців.

РОЗДІЛ ХІІ. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 64. Структури та повноваження виконавчого апарату

Виконавчий апарат сільської ради утворюється сільською радою. Рада затверджує за пропозицією сільського голови структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та його виконавчого апарату.

Виконавчий апарат сільської ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні» та іншими законами.

Виконавчий апарат сільської ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради і її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії та зв’язку з територіальними громадами, посадовими особами місцевого самоврядування.

Виконавчий апарат сільської ради за посадою очолює сільський голова.

До складу виконавчого комітету входить секретар ради, як посада, яка може за рішенням ради виконувати повноваження секретаря виконавчого апарату.

Стаття 65. Планування роботи

Робота виконавчого комітету планується згідно з основними положеннями  виконкому з урахуванням поточного моменту та ситуацій за місячним та квартальним планом. Річний план є основним планом.

Засідання виконкому скликається сільським головою, а у випадках його відсутності або неможливості здійснення ним цієї функції – заступником з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць (кожну другу середу місяця), і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

План роботи виконкому затверджується на засіданні виконкому і після затвердження доводиться до відома виконавців у триденний строк. На сьомий день подається до райдержадміністрації.

Стаття 66. Напрямки діяльності виконавчого апарату

Виконавчий апарат сільської ради :

 • здійснює організаційно-технічну підготовку сесій сільської ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;
 • надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;
 • організує узагальнення наказів виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;
 • надає методичну та практичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності;
 • розглядає за дорученням сільського голови звернення, адресовані раді веде їх облік, готове за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам районної ради в цих питаннях;
 • вивчає питання, пов,язані з адміністративно-територіальним поділом району для внесення пропозицій сільській раді;
 • здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських, сільських референдумів, а також вибори народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;
 • надає методичну та практичну допомогу органам місцевого та територіального самоврядування, вивчає та розповсюджує досвід роботи;
 • організує навчання депутатів;
 • бере участь в підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, що проводяться сільською радою та постійними комісіями.

Стаття 67. Організація виконання службових документів

У виконкомі всі службові документи підлягають виконанню: вхідна та

вихідна кореспонденція, усі рішення виконкому, сесії, розпорядження сільського голови, якщо вони мають конкретні завдання та строки.  Усі документи приймаються секретарем виконкому і у той же день спрямовуються сільському голові.

Протоколи засідань виконкому підписуються сільським головою та зберігаються в виконкомі, другий екземпляр в семиденний строк передається в оргінструкторський відділ райдержадміністрації.

Стаття 68. Організація прийому громадян

Прийом громадян здійснюється сільським головою, секретарем виконкому, депутатами згідно затвердженого графіку на засіданні виконкому. Фіксування прийому здійснюється журнально. Контроль за виконанням звернень здійснюється секретарем виконкому. Безпосередній контроль здійснюється сільським головою, який двічі на рік проводить аналіз цієї роботи та надає інформацію у район.

Стаття 69. Письмові звернення

Письмові звернення, заяви та скарги громадян розглядаються у строк не більше 30 днів від дня надходження.

Звернення, які не потребують додаткової перевірки – у строк до 15 днів.

Якщо у місячний строк питання неможливо вирішити, то керівник, голова сільської ради установлює строк, необхідний для його розгляду. При цьому загальний строк вирішення питання не повинен перевищувати 45 днів.

Звернення громадян, які мають пільги, розглядаються в першу чергу.

Розгляд звернень, заяв, скарг громадян здійснюється робітниками,яким доручено виконання.

Прийом та реєстрація листів зі зверненнями, контроль за їх виконанням, видача довідок здійснюється секретарем виконкому.

Стаття 70. Організація робочого часу

Початок роботи виконавчого апарату – з 8.00 до 17.00 у літній період, з 7.30 до 16.30 у зимовий період, перерва з 12.00 до 12.48.

В виконкомі ведеться щоденний табель обліку робочого часу.

Стаття 71. Порядок оформлення відряджень та відпусток

Відрядження робітників здійснюється згідно з планами робіт виконкому, а також згідно з роботою та документами райдержадміністрації.

Посвідчення по відрядженню згідно з розпорядженням підписуються сільським головою та скріплюються гербовою печаткою.

Після завершення відрядження робітники у триденний строк звітують письмово про виконання завдання або усно.

Згідно з відповідними документами у встановленому порядку робітникам відшкодовуються витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженні.

Щорічно до 15 грудня складаються графіки відпусток робітників апарату управління та затверджуються сільським головою, який також підписує розпорядження на відпустку

Заяви на чергову відпустку подаються на ім’я сільського голови не пізніше ніж за 10 днів.

Архіви

1200px Дія

ПОРТАЛ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Igov
Banerbpd 170x100